فرم درخواست همکاری
3 کاری که در آن ماهر هستید (از بیشترین مهارت تا کمترین):
فکر می کنید در چه زمینه هایی می توانیم از همکاری شما بهره مند شویم؟ (عناوین شغلی یا حوزه مهارتی)
اگر نیاز باشد که بدون ملاقات حضوری بتوانیم شناخت نسبی از شما داشته باشیم، چطور خودتان را معرفی و توصیف می کنید؟